Skip to main content

Goals

Overall Обща цел

В трансграничният регион Гърция-България са разположени редица важни водни обекти,

които имат сходни геоморфологични характеристики, но се управляват по различен начин.

Докато в Драма близостта на големи водни обекти често създава проблеми, свързани с

излишната вода, то общините Мелас и сезонно Благоевград изпитват недостиг на вода.

Необходими са общи решения за ефективното управление на водите на общински ниво в

трансграничния регион. LYSIS предлага интегриран подход към регионалните социалноклиматични промени с използването на иновативни техники и технологии, насочени към

устойчивото управление на градските води.

Очаквани резултати

 

Очакваните резултати от проекта са разделени в две категории:

- резултати, свързани с пилотни дейности и

- дейности по разпространение.

Общо приложими стандарти и оперативни методологии за минимизиране на загубата на вода

и опазване на водите в градските условия.

Стартиране на изграждането и използване на телеметричен контрол за наблюдение в реално

време (общините Драма, Павлос Мелас и Благоевград).

Пилотно използване на цифрово контролирано приложение за напояване (Драма, Павлос

Мелас, Благоевград), базирано на автоматично и непрекъснато регистриране на местните

нужди от напояване и последващо редуване на интензивността на напояването.

 

Създаване на дълги серии от хидрометеорологични данни, които биха могли да се използват за

множество цели.

Ръководство за интелигентно използване на общинските води, насочено към различни целеви

групи от местното население.

 

Семинари за управление на водните ресурси за служителите на компетентните органи.

 

Очаквани резултати