Skip to main content
Първи семинар по изпълнението на програмата LYSIS - INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020
На 15 декември 2017 г., петък, в сградата на Общината се проведе първият Работен семинар за стартиране на одобрения проект "Съвместни действия за разработване и внедряване на нови технологии за оптимално управление на водните ресурси в градската среда".